საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“

1-2 ოქტომბერი 2020, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისი

სამეცნიერო კომიტეტის წევრები  

 1. ღასან ხალილი, პროფ., წარმომადგენელი, იუნისეფი საქართველო;
 2. მაია ყუფარაძე, განათლების ოფიცერი, იუნისეფი საქართველო;
 3. თეონა კუჭავა, ბავშვთა დაცვის ოფიცერი, იუნისეფი საქართველო;
 4. ნინო სვანაძე, მთავარი სპეციალისტი, უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტი, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;
 5. მამული ბუჭუხიშვილი, პროფ., პედაგოგიკის ფაკულტეტის დეკანი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 6. ნანა შონია, პროფ., ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 7. მაია ახლვლედიანი, პროფ., პედაგოგიკის დეპარტამენტის უფროსი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 8. თამარ გაგოშიძე, პროფ., ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 9. თამარ გურჩიანი, პროფ., სამართლის სკოლა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 10. რონა პერტია, იურიდიული სამსახურის უფროსი, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;
 11. ნატო შეროზია, პროფ., პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 12. ნინო ნახუცრიშვილი, პროფ., მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების ხელმძღვანელი, განათლების მეცნიერებების დეპარტამენტი, თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 13. ლია ახალაძე, პროფ., განათლების მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 14. ირმა ქურდაძე, პროფ., მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების ხელმძღვანელი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ეკატერინე გიგაშვილი, პროფ., მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების ხე;ლმძღვანელი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

ფონტის ზომის შეცვლა
კონტრასტი